Vizyon & Amaç
Çalışma Grubumuzun en temel amacı, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yerel yönetimlerin geliştirdikleri bilişim sistem ve projelerin tanıtımı ile ilgili deneyimlerin ortak bir platformda toplanarak tecrübe ve deneyimlerin paylaşılması, bu şekilde bu sistem ve projelerin uluslar arası platformda hak ettikleri bir şekilde tanıtımı için yapılması gerekenleri belirlenerek dokumante edilmesidir. Bu kapsamda alt başlık olarak belirlenen Uluslararası Ödül Başvuruları; Yurt dışı ve yurt içi fonların araştırılması; Uluslararası fuar, konferans, çalıştay ve etkinliklere katılım; Kurumların İngilizce web sayfasının oluşturulması; Uluslararası tanıtım portallarına dahil olma; Tanıtım materyallerinin hazırlanması; Bakanlıklar arası Koordinasyonun sağlanması ve Özel Sektörün Katkısı gibi alanlarda aşağıdaki sonuçların elde edilmesi amaçlanmaktadır.

- Çalışma Grubunun faaliyet alanı ve tüm alt başlıklar ile ilgili yol haritaları, analiz dokümanları, envanter ve kılavuzlar hazırlanması,

- Kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler için uluslar arası tanıtım ile ilgili tüm alt başlıklarda bilgilendirme ve uyarı mekanizmasının kurulması,

- Çalışmanın daha verimli olabilmesi için tüm kamu kurumları temsilcilerinin çalışmalara katılımlarının sağlanması,

- Uluslararası Ödül başvuruları ile ilgili geriye dönük olarak hangi kurum, hangi proje ile hangi alanda ne ödülü aldığının envanterinin çıkartılması ile geleceğe yönelik kurumlar için potansiyel başvuru alanların belirlenmesi; her başvuru için kılavuz hazırlanması ve yayınlanması,

- Uluslararası ve ulusal alanda bilişim sistem ve projelerinin tanıtımı için ayrılan fonların belirlenmesi, bunların kullanılabilmesi için envanter çalışması yapılması,

- Uluslararası fuar, konferans, çalıştay ve etkinliklere kamu kurumlarının katılabilmesi için gerekli bilgilendirme ve teşviklerin sağlanması,

- Her Kurumun güncel İngilizce Web sayfasının oluşturulması konusunda bilgi ve destek mekanizması oluşturulması,

- Uluslararası camiada kamu projeleri ile ilgili web sayfalarına Kamu Kurumu sistem ve projelerinin girilmesi için (örneğin; e- practice ) kurumların bu konuda bilgilendirilmesi,

- Uluslararası tanıtım ile ilgili her türlü afiş, broşür, tanıtım filmi hazırlanması konusundaki deneyimlerin paylaşılması,

- Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diğer bakanlık ve kamu kurumlarının Uluslararası alanda Kamu Kurumlarının Bilişim Projelerini tanıtımı için neler yapabileceğinin analizinin yapılması; bu konuda koordinasyon ve eşgüdüm metotlarının belirlenmesi,

- Kamu projelerinin uluslararası platformda tanıtılmasında özel sektörün sağlayabileceği katkıların belirlenmesi; kamu-özel sektör işbirliği imkanları; özel sektörün karşılaştığı sorunlar; özel sektörün teşviki,